Share

Teerarat Residential

Teerarat Residential

Project details

  • PROJECT : TEERARAT RESIDENTAIL
  • OWNER : TEERARAT JUTAWARAKUL
  • LOCATION : PINKLAO BANGKOK
  • AREA : 670 SQM.

Teerarat Residential

พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีมูลค่าสูงแต่ก็เหมาะกับการพักอาศํยและยังสามารถเดินทางไปทำงานยังใจกลางกรุงเทพได้สะดวก

บ้านเก่าที่ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างที่สมบูรณ์ เหมาะอย่างยิ่งในการนำมาปรับปรุงสภาพเดิมให้ทันสมัย โดยผ่านกระบวนการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่เหมาะสม

งานออกแบบสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ได้รับโจทย์ที่น่าสนใจ โดยการออกแบบที่ต้องทันสมัย และอยู่สบาย การกำหนดประโยชน์ใช้สอยใหม่ พื้นที่ว่างแบบใหม่ และรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบทันสมัยในแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิฐ เหล็กและไม้ จึงได้นำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการออกแบบ เพื่อให้เข้าถึงความรู้สึกของคำว่าอยู่อาศัย