Share

Oei Yamanaka

Oei Yamanaka

Project details

  • PROJECT : OEI YAMANAKA FACTORY
  • OWNER : OEI YAMANAKA FACTORY CO,.LTD.
  • LOCATION : BANGPREE SAMUTPRAKARN
  • AREA : 2,900 SQM.

Oei Yamanaka

ธุรกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ ในประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตรถยนต์ ที่สำคัญให้กับธุรกิจรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น งานออกแบบอาคารสำนักงาน OEI YAMANAKA เป็นสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายและสื่อถึงความทันสมัย อลูมิเนียมเฟรม อลูมิเนียมคอมโพสซิส กระจก เมททอลชีส เป็นวัสดุหลักที่นำมาใช้ในงานออกแบบ

งานออกแบบอาคารสำนักงานและโรงงาน OEI YAMANAKA FACTORY ทางผู้ออกแบบของบริษัทได้นำเสนอสถาปัตยกรรมในแบบทันสมัยแต่เรียบง่าย วัสดุหลักสำหรับการออกแบบในส่วนคางสร้าง ฐานรากและโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก